MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP na temu „PRAVNI IZAZOVI  U XXI VIJEKU“

31. maj 2024. godine, Univerzitet u Novom Pazaru

 

Složenost savremenog svijeta, kao i brojne promjene koje su nastupile u XXI vijeku, stavljaju države i pravnu struku pred izazov da stvore sistem koji će  adekvatno odgovoriti na brojne i raznovrsne izazove. Globalizacija je doprinijela nastanku određenih pravnih standarda, čije inkorporiranje u pravni sistem  treba da omogući vladavinu prava kao osnovu modernih, demokratskih društava,  pravnu izvjesnost  i  legitimna očekivanja, kako na strani onih kojima su pravne norme upućune, tako i onih koji su nadlježni da se staraju o njihovoj primjeni.

XXI vijek donio je političke, ekonomske, bezbjednosne, tehnološke, zdravstvene, ekološke i druge promjene, to je vijek veštačke inteligencije, epidemija, migracija, izazova terorizma i sukoba, klimatskih promjena, genetskog inženjeringa, sajber kriminala, novih, modernih oblika ratovanja, energetske (ne)sigurnosti, sve češćeg pominjanja militarizacije i komercijalizacije resursa svemira, ali i vijek potrebe povezivanja međunarodne zajednice i potrebe uspostavljanja čvrste međuzavisnosti naučnih disciplina, kako bi se ove pojave i izazovi, multidisciplinarno kompleksni, vremenski i prostorno difuzni, mogli bolje sagledati, a društvo i država pripremiti institucionalne mehanizame i potrebne kapacitete za suočavanje sa tim izazovima.

Pozivaju se zainteresovani naučni radnici i istraživači da prijave izlaganje ili dostave svoje radove, koji će otvoriti nova istraživačka pitanja i dati odgovore iz sljedećih oblasti:

  1. Veštačka inteligencija u pravu
  2. Novi oblici kriminaliteta u privredi
  3. Femicid u Srbiji
  4. Pravno regulisanje surogat materinstva
  5. Tranformativne tehologije i kriminal
  6. Humanitarna kriza na Bliskom istoku i njen uticaj na međunarodni pravni poredak
  7. Prevencija vršnjačkog nasilja

Odabrani naučni radovi će biti objavljeni u časopisu “Pravne teme” koji je kategorizovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Rok za prijavu izlaganja i dostavljanje apstrakta radova je 15. maj 2024. godine

Rok za dostavljanje kompletnog rada je 30. jun 2024. godine.

Kotizacija za učesnike iznosi 5 000 dinara i obuhvata troškove organizacije konferencije, objavljivanje radova u tematskom broju časopisa, izradu sertifikata o učešću, kao i zajednički ručak.

Kontakt osoba: doc. dr. Samra Dečković,  rukovodilac Departmana za pravne nauke Univerziteta u Novom Pazaru, telefon: +381/648891939.